Колекция „Плакати”

Сбирка „Плакати” е обособена като самостоятелна колекция към фонда на Националния исторически музей през 1980 година. В нея се съхраняват български и чуждестранни плакати, издадени в периода от 1940 г. до наши дни.

В тематично отношение колекцията е попълнена с:

политически плакати
плакати за парламентарни, президентски и местни избори
плакати за юбилейни чествания
филмови плакати
плакати за изложби
плакати за театрални, оперни, оперетни и балетни представления
спортни плакати

В сбирката се съхраняват оригиналите на плакати, създадени по повод 1300 годишнината от създаването на българската държава и плакати с тематика „Борбата за мир”.
Колекцията включва 11 403 инвентарни единици.

Scroll to Top