Националният исторически музей е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на цялата страна. Основната дейност на музея е опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности. За осъществяване на тази дейност музеят извършва научноизследователска дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии), издава научни, научнопопулярни и рекламни материали, публикува резултатите от идентификацията на културни ценности – собственост на физически или юридически лица, след получаване на писмено съгласие на собствениците им, участва в теренни археологически проучвания на територията на страната.

 Към музея е създадена научна група от специалисти с научни степени или заемащи академична длъжност. Членовете на научната група, съобразно своята експертиза, извършват научна обработка на музейния фонд, участват с доклади в научни форуми, подготвят и публикуват научни трудове, проучват добрите практики в областта на музейното дело, занимават се с експозиционна, събирателска и научнопопуляризаторска дейност.

Членове на научната група

доц. д-р Бони Петрунова

директор

проф. д-р Иван Христов

председател на Научната група

проф. дин. Иван Гацов

главен уредник

доц. д-р Владимир Пенчев

специалист по нумизматика

гл. ас. д-р Мариела Инкова

ръководител отдел „История на България през Средните векове“

д-р Любава Конова

главен уредник

д-р Маргарита Попова

ръководител отдел

д-р Валентина Задгорска

ръководител отдел

д-р Михаил Симов

ръководител отдел

д-р Ива Стоянова

Уредник

д-р Никола Ламбев

историк-медиевист

д-р Вера Атанасова

доктор

Докторанти

Павлина Девлова

Научен ръководител:
д-р Румяна Георгиева

Тема на дисертационния труд:
„Възникване и развитие на градския живот в Тракия – средата на II хил. пр. Хр. –  IV век пр. Хр.“

Панайот Антонов

Научен ръководител:
проф Станислав Станилов

Тема на дисертационния труд:
„Амулети в средновековна България (VII – XI век), ССА БАН“

Александър Вътов

Научен ръководител:
проф. д-р Хр. Етрополски, НХА

Тема на дисертационния труд:
„Фотографска колекция на НИМ от края на XIX и нач. XX век. Процеси, опазване и характерни особенности“

Виолина Кирякова

Научен ръководител:
доц. д-р Илиян Боянов

Тема на дисертационния труд:
„Типология и семантика на античните и късноантичните амулети от Балканските провинции на Римската империя“

Мина Мегала

Научен ръководител:
доц. д-р Бони Петрунова

Тема на дисертационния труд:
„Раннохристиянски монашески общности в Източните Балкани и Египет. Изследване на аналогични и синхронни явления“

Димитър Василев

Научен ръководител:
доц. д-р Станка Янева

Тема на дисертационния труд:
„Народни занаяти в съвременността, функции, представяне, перспективи“

Ивайло Кънев

Научен ръководител:
доц. д-р Константин Констнтинов, ШУ „Епископ Константин Преславски“

Тема на дисертационния труд:
„Късноантична и средновековна крепост в м. „Балък дере“ общ. Ивайловград“

Елена Ендарова

Научен ръководител:
доц. д-р Бони Петрунова

Тема на дисертационния труд:
„Политически и икономически контакти на Добруджанското деспотство втора половина на XIV  век. По археологически данни“

Екатерина Стамболийска

Научен ръководител:
проф. Иван Гацов д.н.

Тема на дисертационния труд:
„Развитие на социалните и икономически отношения на халколитното население въз основа на проучванията на некрополите от култура Хаманджия и култура Варна“

Scroll to Top