Индивидуални отчети на Научна група на Националния исторически музей за 2023 г.

В Националния исторически музей е създадена научна група от специалисти с научни степени или заемащи академична длъжност. Членовете на научната група, съобразно своята експертиза, извършват научна обработка на музейния фонд, участват с доклади в научни форуми, подготвят и публикуват научни трудове, проучват добрите практики в областта на музейното дело, занимават се с експозиционна, събирателска и научнопопуляризаторска дейност. Сред членовете на научната група на Националния исторически музей има специалисти в различни области на историческото знание и свързаните приложни науки – антична и средновековна археология, тракология, средновековна българска история, история на България под османска власт, Българско възраждане, нова и съвременна история, нумизматика, палеография, хералдика, сфрагистика, фалеристика и др.

Научната група на Националния исторически музей се състои от 17 експерти:
Един професор, трима доценти, един главен асистент, един доктор на науките и дванадесет доктора.
В Националния исторически музейра ботят 9 докторанти.

Индивидуални отчети

Scroll to Top