Представени са основните идеи и събития в развитието на българското общество през разглеждания период, като се създава представа за естествените и логически връзки между процесите, започнали още през XVI – XVII в. и довели до духовното и политическо пробуждане на българите наречено Българско възраждане. В същото време се изгражда комплексна картина на възрожденската епоха, като се разкрива нейната свързаност с общоевропейските идеи и с аналогични събития, които протичат паралелно у съседни народи. Така делото на видните български възрожденски личности намира своето естествено място и рационално обяснение във време-пространството на епохата.

Историческият разказ е структуриран в осем основни теми:
1. Османското завоевание и неговите геополитически последици в общоевропейски план;
2. Новите религиозно-културни и военно-политически реалии в българските земи след завоеванието;
3. Българите в ранните векове на османската власт – бит и поминък;
4. Църквата и християнската вяра в живота на българите в Османската империя;
5. Стопански предпоставки за начало на Възраждането и формиране на българската възрожденска икономика;
6. Духовното пробуждане на българите и зараждане на националната идея;
7. Българската възрожденска просвета и култура;
8. Борбата на българите за църковна и политическа независимост.

В рамките на големия разказ на преден план са изведени и малките истории, които добавят релеф и пълнота на цялостната историческа картина. Така например посетителите могат да научат повече за традиционните възрожденски занаяти, за производството на розово масло, за еманципацията на българската жена през Възраждането, за появата на градските часовникови кули и връзката им със стопанското замогване.  

Зала „Българските земи под османска власт (XV-XIX век)“ на Националния исторически музей е обновена с финансовата подкрепа на Национален Фонд „Култура“ по програма “Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.

Scroll to Top