В Националния исторически музей се съхраняват няколко интересни и редки образци на геометричното изкуство от периода VІІІ – VІ в. пр. Хр.

Бронзови фигури на животни от ранножелязната епоха

В Националния исторически музей се съхраняват няколко интересни и редки образци на геометричното изкуство от периода VІІІ – VІ в. пр. Хр. Схематично представените изображения на животни, отлети от бронз като самостоятелни фигури или като елементи от украсата на различни изделия (брадви, съдове и др.), са разпространени на територията на предахеменидския Изток още през ІІ хил. пр. Хр. Зооморфните мотиви, които се появяват в балканските земи във втората фаза на ранножелязната епоха, показват известни сходства с източните прототипи, но и собствени локални специфики. Известните екземпляри от Тракия представят елен, кон, бик, козел, овен, птици – животни, които според античната писмена традиция и изобразителните паметници са принасяни като жертви в царския обред в Тракия.

Засега контекстът на откриване на предметите, както и тяхното предназначение не са достатъчно изяснени. Една от брадвите е открита в могилен гроб от VІІІ – VІІ в. пр. Хр. край с. Камено поле, Врачанско. Подобни брадви и фигурки на животни присъстват и сред находките от някои големи елински светилища от това време (Додона, Егина, Ефес, Делфи, Олимпия и др.).

Въз основа на наличните данни може да се предположи, че част от предметите (миниатюрни брадви и фигурки с отвори или халки за окачване) са украсявали облеклото или са носени като амулети, а други вероятно са елементи от скиптри или съдове. Някои от тях са полагани в гробове на знатни тракийски аристократи като символ на жреческите им функции, изпълнявани приживе, а други – като вотивни дарове в различни свещени места.

1. Статуетка на елен, бронз, района на гр. Петрич, VIII – VII в. пр. Хр., НИМ, инв. № 33475 Сумарно, геометризирано изображение на елен-лопатар с широки рога. Фигурата е с неправилни пропорции, с издължени цилиндрични тяло и шия.

2. Статуетка на козел, бронз, неизвестно местонамиране, VІІІ – VІІ в. пр. Хр., НИМ, инв. № 59253Тялото е издължено, призматично, ушите и опашката са конусовидни, а муцуната – с форма на пирамида. Налице е опит за реалистично предаване на отделни детайли –мускулите на задницата са заоблени, пластично оформени, а рогата – дълги, масивни, извити назад. На гърба е отлята халка за окачване.

3. Миниатюрни брадви, бронз, неизвестно местонамиране, VІІІ – VІІ в. пр. Хр., НИМ, инв. №№ 59252, 59254 Едната е с трапецовидно острие, с широк заоблен ръб и дъговидно изрязани странични контури, а втората – с тясно четириъгълно острие със заоблен ръб. Тялото на двете брадви е отлято заедно с петата, която e раздвоена и завършва с две симетрично разположени схиматични бичи (?) глави и протомета на овни (?), обърнати в противоположни посоки. В горната част между тях са отлети кръгла и капковидна халки.

Литература:
– Венедиков, И., Герасимов, Т. Тракийското изкуство. София, 1973.
– Китов, Г. Тракийски символични секири и амулети с изображения на животни. – Археология 2 (1979), 13 – 19
– Конова, Л. Бронзова фигура на еленче от НИМ. Опит за интерпретация. В: Георги Китов, Диана Димитрова (ред.) Земите на България – люлка на Тракийската култура /т. I, резюмета, статии. Гео Прес, 2003
– Конова, Л. Царското жертвоприношение. – Бюлетин на Фондация „Арете“, 1, 2-3 (2003), 17 – 28
– Karadzhinov, I. Miniature Axes with Zoomorphic Protomes from Greek Sanctuaries in the Light of Thraco-Greek Contacts in the 8th-6th Century BC. – Archaeologia Bulgarica XV, 1 (2011), 1-12 Vassileva, M. Bronze Animal Figurines from Gordion. In: A. Çilingiroglu, A. Sagona (Eds.) Anatolian Iron Ages 7. The Proceedings of the Seventh Anatolian Iron Ages Colloquium held at Edirne, (19–24 April 2010), Peeters Leuven – Paris – Walpole, Ma 2012, 317 – 332.

Автор: Л. Конова
Снимки: Р. Колев , И. Тавитян

Scroll to Top