Варненският халколитен некропол е открит през 1972 г. в района на Варненското езеро и е датиран в края на V — началото на IV хил. преди Христа. Смята се, че находките от „Варненското злато“ е най-старото технологично обработено злато в Европа и света.

Варненски халколитен некропол: Символични погребения от гробове 36, 2 и 3

Варненският халколитен некропол е открит през 1972 г. в района на Варненското езеро и е датиран в края на V — началото на IV хил. преди Христа. Смята се, че находките от „Варненското злато“ са най-старото технологично обработено злато в Европа и света, причислявано към т. нар. Култура Варна (V хил. пр. Хр.).

Гроб № 36 – символично погребение
Гробът се е намирал в югоизточния сектор на некропола, където са открити по-голямата част от погребенията с богати гробни дарове. Размерите и ориентацията на гробната яма не са определени поради еднородността на материала на терена и този в гроба. Даровете са открити разпределени на няколко места в гробната яма. В северната част са открити черупки от денталиум, разпръснати около медна брадва. Централната част е маркирана със златен жезъл и две златни гривни. Зооморфните апликации и фигури също са открити около жезъла. Останалите златни предмети са разпръснати из цялата гробна яма. В южния сектор на ямата са разположени мраморен съд, покриващ костен идол и кремъчна пластина. Намерени са и два керамични съда и кремъчна пластина, заедно с животински зъб и медна игла. Общият брой на предметите в това символично погребение е 857, а теглото на златните предмети е 789 гр.
Халколит, V хил. пр. Хр.
Копие

Гроб № 2 – символично погребение на идол
Гробната яма е правоъгълна, с размери 2,25 х 0,90 м, на дълбочина 1,50 м. Ориентация: североизток – югозапад. Върху дъното на ямата е проследен слой от тъмна органична материя и червена охра – отгоре са открити предмети от злато, мед, кремък, кост и глина. Над тях е проследен пласт от органична материя и червена охра. В североизточната част на ямата е открито релефно моделирано човешко лице във фас от слабо опалена глина с размери 20 х 19,5 см. Върху челото е поставена диадема от злато, на лявото ухо са нанизани 5, а на дясното – 3 обеци; очите са маркирани със златни кръгли пластини, устата – с правоъгълна златна пластина, а под нея са забити 7 златни гвоздея. На шията – два златни антропоморфни амулета. Източно от глиненото лице е открита група от четири глинени съда и две халки от злато. В югозападния край на ямата са открити корубест костен идол, медна игла, кремъчна пластина, каменен прешлен за вретено, златни апликации за дреха и черупки от денталиум.
Халколит, V хил. пр. Хр. НИМ/АМ Варна
Копие

Гроб № 3 – символично погребение на идол
Гробната яма е правоъгълна, с размери 1,95 х 1 м, на дълбочина 1,60 м. Ориентация: североизток – югозапад. Върху дъното на ямата и над находките  е проследен слой от тъмна органична материя и червена охра. В североизточната част на ямата е открито релефно моделирано човешко лице във фас от слабо опалена глина  с размери 21 х 18 см. Анатомичните детайли – очи, уста и зъби, са маркирани със златни пластини; на ушите са нанизани златни халки, на челото – златна диадема и на шията – два наниза от каолинови маниста с по един златен антропоморфен амулет. Източно от лицето са разкрити три керамични съда. В югозападната част на ямата са поставени мраморен идол, златни апликации и гвоздей, кремъчна пластина, мраморен съд, бучка графит и 39 черупки от денталиум. В средата на ямата са открити 28 триъгълни костени апликации, вероятно от колан. 
Халколит, V хил. пр. Хр. 
Копие

Scroll to Top