д-р Валентина Задгорска

ръководител на отдел „История на България през Възраждането, XVIII–XIX век”

Валентина Петрова Задгорска завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1993 г., специалност „История“, специализира Българска история
От 1995 г . до 2007 г. е уредник в отдел „Нова история“ в НИМ. От 2007 г. до 2013 г. е главен уредник. От 2013 г. е ръководител на отдел „История“ в НИМ, преименуван през 2020 г. на отдел „Нова и най-нова история (19-20 в.)“.
През 2005 г. получава образователната и научна степен „Доктор“ въз основа на защитена дисертация на тема „Историческата наука и образование в политиката на българската държава 1878 – 1912 г.“

Автор е на монографичните изследвания:
„Историческата наука и образование в политиката на българската държава 1878-1912 г.“ С. 2004, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“;
„Кръгът „Звено“ 1927-1934 г.” С. 2008, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“;
„Христо Калфов. Спомени“, В. Търново, 2021, „Фабер”, Издание на НИМ.

Научно-изследователските интереси:
на д-р В. Задгорска са насочени към българската история от края на ХІХ в. до 30-те г. на ХХ в. Тя публикува статии в научни издания и юбилейни сборници: сп. „Исторически преглед“, сп. „Известия на НИМ“, сп. „Минало“ сб. „Константин Величков и неговото време” и др.

Част от публикуваните статии са:
„Последното писмо на Стефан Стамболов до княз Фердинанд”; „Приносът на Иван Д. Шишманов и Димитър Маринов за развитие на музейното дело в страната (1903-1907 г.)”; „Българските правителства и просветното дело в Македония, Одринска Тракия и Северна Добруджа (1878-1912 г.)“; „Ордените на цар Фердинанд в колекцията на Антонио Спада“; „110 години от провъзгласяване на Независимостта на България“; „Поглед към историята на Военния съюз и Народния сговор от създаването им до 9 юни 1923 г.“; „Деветоюнци на власт (1923 – 1926)“; „Кръгът „Звено“ и неговата идеология“; „Френският печат за 19-майският преврат през 1934 година” и др.

Scroll to Top