Д-р Маргарита Попова и Мартин Христов от отдел „История на българските земи в древността (Праистория – Късна Античност)“на НИМ, са събрали в един каталог праисторическата антропоморфна и зооморфна пластика от фонда на музея.

Праисторическата антропоморфна и зооморфна пластика от фонда на музея

Археолозите д-р Маргарита Попова и Мартин Христов от отдел „История на българските земи в древността (Праистория – Късна Античност)“ на Националния исторически музей са автори на първия по рода си каталог на праисторическата антропоморфна и зооморфна пластика, съхранявана във фонда на музея още от времето на създаването му през 1973 г.

Каталогът е съставен от антропоморфни и зооморфни фигури и части от такива, изработени от глина и кост от времето на неолита, халколита и бронзовата епоха, произхождащи от различни части на България. В значителната си част праисторическата пластика от фонда на музея до този момент не е публикувана и представена пред широката публика. Настоящият каталог включва най-представителните пластични изображения от колекцията на Националния исторически музей.

Преобладаващата част от представените праисторически фигури са с неизвестно местонамиране, тъй като са постъпили в музея като дарения или откупки. Въпреки че тези артефакти са лишени от контекст на намиране, те съхраняват историческото си значение. Останалите фрагменти от дребната пластика в музейния фонд, включени в каталога, произхождат от обекти датиращи от неолита, халколита и бронзовата епоха на територията на България.

Scroll to Top