В зала „Нумизматика“ са изложени монети, сечени и циркулирали през различни исторически епохи. Те дават възможност да се илюстрират някои от основните характеристики на обществено-политическите формации, съществували в миналото по днешните български земи. Става дума за равнището на стоково-паричните отношения, степента на развитие на вътрешно и външнотърговските контакти, вида на господстващите политически институции и не на последно място – характерните черти на изобразителното изкуство през съответната епоха.

Представени са както подбрани единични екземпляри, така и монетни съкровища от антични, средновековни и късносредновековни монети. Те нагледно показват голямото разнообразие на старогръцките, римските, византийските, българските средновековни, османските и европейските монети, циркулирали в днешните български земи за близо две хилядолетия и половин, от VI в. пр. Хр. до XIX в. сл. Хр. Тези богати нумизматични материали, в качеството им на пълноценни исторически извори, служат за база на многобройни и разностранни научни изследвания в областта на историята, археологията, нумизматиката и т.н.

Scroll to Top