доц. дин Николай Кочанков

доктор на историческите науки, доцент

Научна степен и заемана длъжност:
доктор на историческите науки, доцент

Научни интереси:
Външнополитически и дипломатически отношения на България в навечерието и по време на Втората световна война, малцинствени и националнотериториални проблеми в Югоизточна Европа, българо-хърватски отношения, българо-словашки отношения, документалистика

Участник в научните проекти:
Религия, държава и общество при българи и хървати през вековете“.
Българо-хървати в Югоизточна Европа VII-XXI в.
Балканите и Европа – трансформационни и интеграционни процеси, ХVІІІ – ХХІ в.
Приносът на интелектуалните и духовните елити в България и Хърватия за езиковото и културно многообразие на Европа.

Работа по изследователски проблеми:
Българо-сръбските (югославските) отношения 1938-1941 г.
Обзор на документалния фонд (оригинали, факсимилета и микрофилми) от български и чужд произход в Колекция „Национален музей „България и славянския свят“ на НИМ.

Scroll to Top