гл. ас. д-р Мариела Инкова

ръководител отдел „История на България през Средните векове“

Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „История“ със специализация „Културология“. Защитен докторат на тема „Старобългарските колани VII – XI век“ в НАИМ – БАН. Избрана за главен асистент и регистрирана по наукометрични данни в НАЦИД.
Стипендиант на Maison des Culures du Monde и Maison des sciences de l’Homme в Université Paris IV; специализира в Römisch-Germanisches Zentralmuzeum, Mainz. Автор на „Кръстовете от Якоруда“ София, 2011 г, както и на 101 статии в областта на средновековната българска археология, старобългарската металопластика, на текстове и анотации в каталози на изложби, и пътеводители.
Ръководител на археологическите проучвания на крепостите „Калята“ при гр. Якоруда“ и „Букелон“, Свиленградско, съръководител на проучванията във Вътрешния град на Първата българска столица Плиска. Участник в международния изследователски проект между България и Германия за изследване на Преславското съкровище, както и в проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания“ към МОН, УНИБИТ и МК. Член на БНК на ИКОМ.

Scroll to Top