Поради голямата историческа, художествена и научна стойност, запазената автентичност и осигурената защита, Казанлъшката гробница е обявена за паметник на Световното културно наследство през октомври 1979 г.

Казанлъшка гробница

Казанлъшката гробница е разположена в североизточната част на съвременния град Казанлък. Тя е попадала в териториите на военно-политическото обединение на тракийската одриска държава и се оценява днес като един от шедьоврите на ранноелинистическото изкуство.

След откриването на гробницата през април 1944 г. са предприети различни дейности, целящи консервацията, реставрацията и експонирането на паметника, свързани изключително със запазването на стенописната декорация. Впоследствие е възприета идеята да се изгради точно копие на гробницата, изпълнено през 1973 ‒ 1974 г.

Поради голямата историческа, художествена и научна стойност, запазената автентичност и осигурената защита, Казанлъшката  гробница е обявена за паметник на Световното културно наследство през октомври 1979 г.

Scroll to Top