Стартира изпълнението на проект „B-SHAPES“/Borders shaping perceptions of European societies по програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, с водеща организация University of Southern Denmark – Дания.

Националният исторически музей е партньор в изпълнението на европейски проект по програма „ХОРИЗОНТ 2020“

Стартира изпълнението на проект „B-SHAPES“/Borders shaping perceptions of European societies по програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, с водеща организация University of Southern Denmark – Дания. Националният исторически музей е един от партньорите на проекта, в чиято реализация участват изтъкнати европейски университетски и изследователски институции и организации: Eötvös Loránd University – Унгария; Изследователски център Eurac Research – Италия; Halmstad University – Швеция; Technical University of Liberec – Чехия; University of Strasbourg – Франция; University of Oulu – Финландия; University of Wrocław – Полша; Изследователски център Kreatus – Полша; Европейска мрежа „Памет и Солидарност” – Полша; Association of European Border Regions (Асоциацията на европейските гранични региони) – Германия и Lungomare – Болцано, Италия. Продължителността на проекта е 36 месеца с период на изпълнение от 01.04 2023 г. до 31.03.2026 г.

Проектът има за цел да фокусира вниманието на европейската общност върху ролята на географските граници при оформянето на възприятията на съвременните европейски общества. Границите играят ключова роля в оформянето на нашите възприятия за общества, култура, идентичност, принадлежност и наследство, за възприятията „ние“ и „те“. Световната пандемия от 2020 г. доведе до затваряне на държавни граници в опит да се спре разпространението на смъртоносният вирус. Тази безпрецедентна гранична мярка усложни приобщаващите европейски възприятия за наследство и култура.

Предвижда се проектът B-SHAPES, финансиран по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ да приложи различни подходи, теренни проучвания и етнографски методи при събирането и обработването на данни в различни европейски гранични региони, като се фокусира върху младежта и малцинствените групи. Специфична цел на проекта е разработването на стратегии и иновативни политики, използващи интегрирани подходи за развитието на единно европейско природно, културно и историческо наследство.

Резултатите от B-SHAPES ще дадат възможност за преосмисляне на политиките за наследство. В резултат на проекта ще бъдат създадени и реализирани европейски трансгранични подходи към културното и историческото наследство, които да ангажират и привлекат отделни личности и икономически сектори в създаването на обединена визия за култури и ценности.

Националният исторически музей е един от най-големите музеи на Балканския полуостров и единствената музейна институция, партнираща в проекта. Музеят има богат опит в събирането, съхраняването, реставрирането и популяризирането на артефакти, намерени на територията на България, част от европейското културно и историческо наследство. НИМ ще вземе участие в ключови дейности по проекта, като осигури високо качество на теренните проучвания, приложимост и широко популяризиране на проекта.

Проектът B-SHAPES обединява сериозен брой европейски академични институции, учени и специалисти, представители на археологията, изкуствата и културното наследство, етнологията, европеистиката, историята, физическата и културна география, изследванията на малцинствата, политическите науки, социалната антропология и социология. Географският обхват на изследванията се разпростира от север на юг – от Финландия до България и от Англия и Италия.

Scroll to Top