Гробницата с кариатидите край с. Свещари, общ. Исперих, разкрита под Гинина могила, попада в територията на Националния археологически резерват „Сборяново“. Археологическото й проучване е извършено през периода 1982–1989 г.

Свещарска гробница

Гробницата с кариатидите край с. Свещари, общ. Исперих, разкрита под Гинина могила, попада в територията на Националния археологически резерват „Сборяново“. Археологическото й проучване е извършено през периода 1982–1989 г. от екип специалисти под ръководството на доц. д-р Мария Чичикова.

Поради голямата ѝ историческа и художествена стойност, добрата ѝ степен на запазеност и осигурената в съвремието ни отлична защита, през декември 1985 г. Свещарската гробница е обявена за паметник на Световното културно наследство.

Успоредно с археологическото проучване на гробния комплекс са предприети интердисциплинарни изследвания, както и действия по нейната консервация, реставрация и експониране. От 2000 г. гробницата с кариатидите е открита за посещения.

Scroll to Top