Ръчна печатница и фалшиви турски печати на Васил Левски

Изграждането на Вътрешната революционна организация (ВРО) е голямата историческа заслуга на Апостола на свободата Васил Левски. С неуморни и последователни действия, посвещавайки живота си на тази кауза, той създава първата сериозна революционна организация в българските земи. Макар и тя да е разкрита от османските власти след Арабаконашкия обир, делото на Левски съвсем не остава напразно – то вече е променило необратимо хода на националната революция, дало е нови насоки и методи на борба, подбудило е духа на хиляди българи в името на една велика идея – свободна България.

Стройната организация на всички дела и спазването на конспиративност са фундаментални за цялата дейност на Апостола. Материално свидетелство за това са два от показаните експонати. Прецизното водене на документацията, издаването на брошури и прокламации, както и на квитанции за отчитане на събираните за комитетски нужди средства налагат необходимостта от закупуване на типографска машина. Тъй като Левски не успява да се снабди с такава, Ангел Кънчев донася в Ловеч набор от печатарски букви, от които Левски изработва собственоръчно малка преносима печатница. Буквите той връзва с канап между две дъсчици от ученическа плочка за писане и по този начин отпечатва квитанциите, които виждате изложени във витрината.

При многобройните си обиколки из страната Левски има нужда да подпечатва тескерето си, без да се представя лично пред османските власти. За целта Георги Данчов, художник и председател на революционния комитет в Чирпан, изработва от червен восък фалшиви турски печати на селищата Свищов, Оряхово, Орхание, Карлово, Ловеч, Пловдив и Търново.

През 1901 г. в читалището в град Ловеч са прибрани всички оцелели предмети и книжа на Левски от работата му с Централния революционен комитет, включително и ръчната печатничка и фалшивите турски печати. Днес техните оригинали се съхраняват в музея „Васил Левски” в Ловеч.

Овчарската чаша се изработва така, че да е практично свързана с ежедневието. Изработва се в подходяща форма за да може да се гребе вода от извор или река, както и да се закача за удобство при постоянното движение на пастирите.

Scroll to Top