Национален Исторически Музей

English version
Начало»Проекти»Инфрамат

Проекти

29 юни '17

Инфрамат

Цели на проекта: 
 • Интегриране на големи и/или уникални лаборатории и апаратури, които са необходими за получаване и комплексно охарактеризиране на нови материали и комплексно охарактеризиране на нови материали и проучване и опазване на културни ценности.
 • Постигане на ново качество на научните изследвания в областта на новите материали и проучването на културни ценности чрез комбиниране и концентриране на експертност на високо ниво (човешки ресурси) и на съвременни инструментални техники (материални ресурси).
 • Осигуряване на отворен достъп до разпределената инфраструктура за учени от партниращите институции и подкрепа за нови комплексни изследвания върху получаването и свойствата на нови материали и проучване и опазване на културното наследство.
 • Обучение и подготовка на специалисти с висока квалификация.
 • Интегриране и сътрудничество с Европейски научни инфраструктури и участие в международни проекти.
 
 
Координатор на проекта: проф. дхн Весела Цакова (Институт по физикохимия “Акад. Р. Каишев” - БАН)
 
Партньори по проекта: 
 1. Институт по физикохимия “Акад. Р. Каишев” - БАН
 2. Институт по електрохимия и енергийни системи “Акад. Е. Будевски” - БАН
 3. Институт по катализ - БАН
 4. Институт по обща и неорганична химия - БАН
 5. Институт по оптични материали и технологии “Акад. Й. Малиновски” - БАН
 6. Институт по полимери - БАН
 7. Химикотехнологичен и металургичен университет, Лаборатория ЛАМАР
 8. Централна лаборатория по приложна физика - БАН
 9. Институт по органична химия с център по фитохимия, ИОХЦФ - БАН
 10. Софийски университет "Св. Климент Охридски": Исторически факултет, Факултет по химия и фармация, Физически факултет.
 11. Институт за балканистика с Център по тракология “Проф. Ал. Фол” - БАН
 12. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН
 13. Национален археологически институт с музей - БАН
 14. Национален исторически музей
 15. Национална художествена академия
 
Времетраене: 2017 - 2023 г.
 
Съфинансиране: Министерство на образованието и науката (Договор Д01-155/28.08.2018)
 
Очаквани ползи: 
За промишлеността
 • Синтез и охарактеризиране на нови високо-технологични материали с приложение в индустрията;
 • Получаване и изпитване на материали за акумулиране на екологични горива и катализатори за тяхното горене;
 • Синтез на нови оксидни и полимерни материали с приложение в оптоелектрониката и лазерната техника;
 • Получаване на функционални покрития с подобрени характеристики за нуждите на машиностроенето.
 
За биомедицински приложения
 • Изолиране и изучаване на природни съединения и създаване на нови материали с приложения в козметиката, фармацията, нутрацевтиката и др.;
 • Разработване на нови полимери със специфични приложения в медицината и фармацията;
 • Разработване на сензорни материали за определяне на биоактивни вещества, участващи в метаболизма на човешкия организъм;
 • Синтез на нови флуоресцентни маркери за нуклеинови киселини и туморни клетки;
 • Оценка за стабилността на свободни радикали в храни, имащи отношение към валидността на европейските протоколи за сухи храни и плодове.
 
За екологията
 • Получаване на екологични стъклокерамични материали от промишлени отпадъци;
 • Синтез на материали, свързани с опазването и контрола на околната среда, например катализатори за очистване на води и въздух, хемосензори за контрол на пестициди в храни;
 • Разработване на подходи за оползотворяване на морски химични ресурси, например за производство на неорганични продукти и реактиви;
 • Създаване на подходи за извличане на метали от отпадни суровини чрез електроекстракция и електрорафинация.
 
За археологическите и етнографски проучвания
 • Осигуряване на обективна основа за изготвяне на стратегии за по-доброто съхранение, за по-точната диагностика и идентификация на археологически обекти и за по-ефективната им консервация и реставрация;
 • Осигуряване на данни за по-точната датировка и оценка на състоянието на обектите;
 • Оценка на съществуващите материали и техники за консервация и реставрация, както и изпитване на нови;
 • Изследване на връзката между параметрите на средата на даден археологически обект, очакваното състояние на различните материалив тези условия и реакцията им на изваждането им в атмосферни условия;
 • Създаване и оборудване на мобилни лаборатории с екип от специалисти за проучване, изследване, in situ укрепване и консервация, които да са в помощ на археолозите по време на разкопки.