Национален Исторически Музей

English version

Новини

27 септември '21

Обява

І.  Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, отдаден на управление на  Национален исторически музей (НИМ), съгласно Акт № 10011 за публична държавна собственост от 08.11.2018г., а именно: помещение с площ от 20 (двадесет) квадратни метра, с предназначение за продажба на сувенири, бижутерия, картини, статуетки, книги, каталози, включително издания и сувенири на НИМ и други стоки, свързани с културното наследство на България, находящо се на първия етаж в дясно от главния вход  на сградата на Национален исторически музей, с адрес гр. София, ул. Витошко лале № 16.

ІІ. Параметри и условия на договора за наем: 1. Отдаваното помещение, се отдава на един наемател и следва да се ползва само и единствено по предназначение, а именно: за продажба на сувенири, книги, включително издания на НИМ и други художествени произведения, свързани с културното наследство на България. 2. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 450 лева (четиристотин и петдесет лева) с ДДС. 3. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, отопление и вода, които се заплащат на месечна база и са в размер на 50 (петдесет) лева с ДДС. 4. Помещението се отдава под наем за срок от 5 /пет/ години. 5. Изисквания при експлоатация: с подписването на договора за наем, наемателят се съгласява на следните условия, поставени от наемодателя: в отдаваните части от недвижим имот, ще се предлагат задължително произведения на НИМ и неговите служители. 6. Други условия: както е описано в тръжната документация и в договора.

ІІІ. Условия за участие. Изисквания към кандидатите. Както е описано в тръжната документация.

ІV. Закупуване на документация. Депозит за участие. Огледи. Участие в търга. Срокове. 1. Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната тръжна наемна цена. 2. Цена на тръжната документация – 20,00 (двадесет) лева с ДДС, платими в касата при счетоводството на музея. 3. Закупуване и получаване на тръжната документация – в отдел „Счетоводство”, 3-ти етаж, на Национален исторически музей всеки работен ден от 10:00 часа до 15:00 часа, в периода от 01.10.2021г. до 04.11.2021г. включително. 4. Оглед на имота се извършва след закупуването на тръжна документация, с предварителна заявка на тел. +3592955 4290 в периода 01.10.2021г. до 04.11.2021г., от 10:00 часа до 15:00 часа, в присъствието на служител на НИМ. 5. Срок за подаване на заявления за участие в търга – до 15.00 часа на 04.11.2021г. в „Деловодството“, 3-ти етаж на Национален исторически музей. Заявленията се подават в запечатан непрозрачен плик. Върху плика всеки кандидат посочва задължително наименование на търга, участник, адрес, телефон и  e-mail за кореспонденция.

V. Провеждане на търга. 1. Търгът ще се проведе на 05.11.2021г. от 15:00 часа в дирекцията на НИМ – трети етаж. 2. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на  12.11.2021г. на същото място, по същото време и при същите условия. 3. Търгът се провежда по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

За допълнителна информация: тел. +359 2 955 42 90