Повишаване на нивото на достъп и обслужването на хора с увреждания в Националния исторически музей

Цел на проекта: Да се подобри и улесни достъпа на хората със специфични потребности до Националния исторически музей и експозиционните му зали и да се въведат съвременни европейски практики в тяхното обслужване от страна на персонала в Националния исторически музей.

Времетраене: 2007 г.

Финансиране: Агенция за хора с увреждания

Резултати: Осигуряване на равнопоставен достъп до националното културно-историческо наследство в Националния исторически музейна хората със специфични потребности от страната и чужбина, както и възрастни хора, които срещат затруднения с достъпа до Националния исторически музей. Изградени съоиръжения, улесняващи достъпа: рампи към входните врати и към двата асансьора в лявото крило на музея; поставена тактилна маркировка на автоматичните входни-изходни врати на музея; изградени тоалетни за хора с физически увреждания, съобразени със стандартите за достъпност. Обучения на обслужващият персонал на Националния исторически музей за работа с посетители със спефични потребности. Изработена стратегия за подобряване на достъпа до услугите и експозициите на Националния исторически музей.

Scroll to Top