Международен проект “Cultrural” – Създаване на общо културно пространство за европейските

Цел на проекта: създаване на общо за европейските селски общини културно наследство. Култрурал изследва селското наследство чрез свързване на миналото с настоящето и предлага решения важни за съвременния живот и устойчивото развитие на селските райони.

Ръководител на проекта: Шведска федерация за местно наследствоПартньори по проекта: експерти от музеи, асоциации, културни институции, университети и неправителствени организации от обществения и местния сектор в Швеция, Гърция, Полша, Унгария, Италия, България и Франция.

Времетраене: октомври 2006 – октомври 2009 г.

Съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програмата „Култура 2000”

Резултати: Организирани 9 тематични експозиции за селското наследство в страните-участнички в проекта по три отделни теми:
1. Културният пейзаж на селските райони: взаимодействие между селските общини и обществената среда;
2. Идеи, иновации и технологии: културната селска перспектива и глобалният натиск;
3. Социокултурно изграждане на селската идентичност: от материалното към символите; Създаване на Европейска мрежа на селското наследство

ДОКУМЕНТИ И ВРЪЗКИ

Scroll to Top