„Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите-училището и младите потребители“

Цел: привличане на нови публики в музея чрез разработване на маркетингова стратегия за проучване и анализ на отношенията музей-училище-ученическа публика.

Времетраене: от февруари 2012г. до януари 2013 г.

Финансиран от Национален фонд „Култура”

Резултати: Проучени са нагласата на учениците към културно-историческото ни минало, представите им за модерен музей и дейностите с които искат да се занимават; отношението на музейната колегия към образователната дейност в музеите; мнението на учителите за действащите музейно образователни програми;Публикация: Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите-училището и младите потребители. Национален исторически музей. Национален фонд «Култура. С., 2013. (целия публикуван труд се намира в папката разделен на 3 части + корица)

ДОКУМЕНТИ И ВРЪЗКИ

Scroll to Top