Колекция „Нумизматика и сфрагистика“

Нумизматичната сбирка на Националния исторически музей – София съдържа над 60 000 разнообразни паметници – монети, банкноти, печати, тежести за теглене, везни и други.

Основната част са монетите, както колективни находки (монетни съкровища), така и единични екземпляри. В сбирката се съхраняват парични знаци, употребявани в търговската размяна още преди изнамирането на монетите, т.нар. „домонетни форми на пари“, както и многобойни антични и средновековни монети. Представени са и монетите от ново и най-ново време, та чак до наши дни. Делът на печатите се състои главно от византийски и български средновековни печати (моливдовули), представляващи първостепенни исторически извори за проучвания в областта на средновековната история. Метрологичните паметници са различни тежести за теглене и везни, използвани от сарафите през Античността и Средновековието при дейностите им, свързани с измерването на теглата на монетите.

Разнообразният състав на съхраняваните в сбирката материали дава възможност за експониране в залите на музея на значителен брой културно-исторически паметници от различни исторически епохи, които да илюстрират развоя на паричното обръщение и голямото разнообразие на монетната циркулация в днешните български земи през последните три хилядолетия. Освен това, тези материали, в качеството им на пълноценни исторически извори, служат за база на многобройни и най-разнообразни научни изследвания в областта на историята, археологията, нумизматиката, сфрагистиката и т.н.

Scroll to Top