Цели на проекта:
– Интегриране на големи и/или уникални лаборатории и апаратури, които са необходими за получаване и комплексно охарактеризиране на нови материали и комплексно охарактеризиране на нови материали и проучване и опазване на културни ценности.
– Постигане на ново качество на научните изследвания в областта на новите материали и проучването на културни ценности чрез комбиниране и концентриране на експертност на високо ниво (човешки ресурси) и на съвременни инструментални техники (материални ресурси).
– Осигуряване на отворен достъп до разпределената инфраструктура за учени от партниращите институции и подкрепа за нови комплексни изследвания върху получаването и свойствата на нови материали и проучване и опазване на културното наследство.
– Обучение и подготовка на специалисти с висока квалификация.
– Интегриране и сътрудничество с Европейски научни инфраструктури и участие в международни проекти.

Координатор на проекта: проф. дхн Весела Цакова (Институт по физикохимия “Акад. Р. Каишев” – БАН)

Партньори по проекта:
– Институт по физикохимия “Акад. Р. Каишев” – БАН
– Институт по електрохимия и енергийни системи “Акад. Е. Будевски” – БАН
– Институт по катализ – БАН
– Институт по обща и неорганична химия – БАН
– Институт по оптични материали и технологии “Акад. Й. Малиновски” – БАН
– Институт по полимери – БАН
– Химикотехнологичен и металургичен университет,
– Лаборатория ЛАМАР
– Централна лаборатория по приложна физика – БАН
– Институт по органична химия с център по фитохимия, ИОХЦФ – БАН
– Софийски университет „Св. Климент Охридски“: Исторически факултет, Факултет по химия и фармация, Физически факултет.
– Институт за балканистика с Център по тракология “Проф. Ал. Фол” – БАН
– Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
– Национален археологически институт с музей – БАН
– Национален исторически музейНационална художествена академия

Времетраене: 2017 – 2023 г.

Съфинансиране: Министерство на образованието и науката (Договор Д01-155/28.08.2018)

Очаквани ползи: 
За промишлеността
– Синтез и охарактеризиране на нови високо-технологични материали с приложение в индустрията;
– Получаване и изпитване на материали за акумулиране на екологични горива и катализатори за тяхното горене;
– Синтез на нови оксидни и полимерни материали с приложение в оптоелектрониката и лазерната техника;
– Получаване на функционални покрития с подобрени характеристики за нуждите на машиностроенето.

За биомедицински приложения
– Изолиране и изучаване на природни съединения и създаване на нови материали с приложения в козметиката, фармацията, нутрацевтиката и др.;
– Разработване на нови полимери със специфични приложения в медицината и фармацията;
– Разработване на сензорни материали за определяне на биоактивни вещества, участващи в метаболизма на човешкия организъм;
– Синтез на нови флуоресцентни маркери за нуклеинови киселини и туморни клетки;
– Оценка за стабилността на свободни радикали в храни, имащи отношение към валидността на европейските протоколи за сухи храни и плодове

За екологията
– Получаване на екологични стъклокерамични материали от промишлени отпадъци;
– Синтез на материали, свързани с опазването и контрола на околната среда, например катализатори за очистване на води и въздух, хемосензори за контрол на пестициди в храни;
– Разработване на подходи за оползотворяване на морски химични ресурси, например за производство на неорганични продукти и реактиви;
– Създаване на подходи за извличане на метали от отпадни суровини чрез електроекстракция и електрорафинация.

За археологическите и етнографски проучвания
– Осигуряване на обективна основа за изготвяне на стратегии за по-доброто съхранение, за по-точната диагностика и идентификация на археологически обекти и за по-ефективната им консервация и реставрация;
– Осигуряване на данни за по-точната датировка и оценка на състоянието на обектите;
– Оценка на съществуващите материали и техники за консервация и реставрация, както и изпитване на нови;
– Изследване на връзката между параметрите на средата на даден археологически обект, очакваното състояние на различните материалив тези условия и реакцията им на изваждането им в атмосферни условия;
– Създаване и оборудване на мобилни лаборатории с екип от специалисти за проучване, изследване, in situ укрепване и консервация, които да са в помощ на археолозите по време на разкопки.

Резултати: 10 тематични изследователски доклади; книга с рецепти; DVD с пастирска музика; две международни конференции и 6 тематични уъркшопа; виртуален музей; международна експозиция в Будапеща с общ поглед към европейското културно наследство, свързано с овцете и пастирския живот – с каталог; 7 тематични експозиции с аудиовизуални експонати – в 6 страни; каталог на документи; образователни материали за използване в училищата, включително и компютърна игра и др.

ДОКУМЕНТИ И ВРЪЗКИ

Scroll to Top