Грижливо издание на първоначалния текст на забележителния труд на Андрей Грабар, създаден по поръчка и със съдействието на Лекции по изящни изкуства „Андрю Мелън“; Изданието е осъществено чрез дарения от фондациите на богатия финансист, индустриалец и меценат Андрю Мелън (1855-1937) и на неговата дъщеря Айлса Мелън Брус (1901-1969)

Андрей Грабар Християнската иконография: изследване на нейния произход. Princeton University Press,
Принстън: 1968 г.

André Grabar Christian Iconography: a Study of its Origins. The A.W. Mellon Lectures in the Fine Arts, 1961. Princeton University Press, Princeton: 1968 // 432 р.

Андрей Грабар Християнската иконография: изследване на нейния произход. Лекции по изящни изкуства „Андрю Мелън“, 1961. Princeton University Press, Принстън: 1968 // 432 с.

Грижливо издание на първоначалния текст на забележителния труд на Андрей Грабар, създаден по поръчка и със съдействието на Лекции по изящни изкуства „Андрю Мелън“; Изданието е осъществено чрез дарения от фондациите на богатия финансист, индустриалец и меценат Андрю Мелън (1855-1937) и на неговата дъщеря Айлса Мелън Брус (1901-1969); Отлично запазен екземпляр с твърди корици; Огромно количество номерирани черно-бели изображения с препратки към основния текст, обединени в нарочно приложение; Цветни вложки в текста; Отличен печат и съхраненост.

Андрей Николаевич Грабар (1896-1990) е несъмнено сред най-изтъкнатите историци на изкуството на ХХ-я век. Въпреки че по-голяма част от живота си прекарва във Франция, той запазва принадлежността си към руската школа в изследването на християнското изкуство – негови първи учители в Императорския Петроградски университет (официалното название на днешния Санктпетербургски държавен университет между 1914 и 1917 г.) са акад. проф. Никодим Кондаков (1844-1925) и ученикът му чл.-кор. проф. Дмитрий Айналов (1862-1939).

Интересът на Андрей Грабар към произхода на християнската иконография се създава още в студентските му години в Петроград под въздействието на трудовете на Никодим Кондаков, преди всичко на новаторската „Иконография Богоматери“ (т. 1: Петроград, 1914; т. 2: Петроград, 1915). Освен представената тук книга, Грабар пише още няколко забележителни труда* върху ранното християнско изкуство и върху произхода на християнската историография, които се преиздават до ден-днешен. Отличителна черта на произведенията на Грабар за средновековното християнско изкуство е отличното познаване, освен всичко друго, на паметниците на балканското християнско изкуство, което е една от отличителните черти на руската школа в изучаването на средновековното християнско изкуство.

Творческият път на Андрей Грабар е пряко свързан с България, както е добре известно. В началото на 1920 г. директорът на Народния музей Андрей Протич (1875-1959) го назначава за уредник със задача да опише и каталогизира средновековните художествени и архитектурни паметници на територията на България. Младият Грабар с чест изпълнява тази трудна задача до есента на 1922 г., когато заминава за Страсбург за да преподава руски език там. Пътуванията из България са при изключително тежки условия – отсъствието на достатъчно развит обществен транспорт принуждават младият учен да достига до обектите на изследването си предимно пеша или, в най-добрия случай, наемайки магарета и коне. Почти трите години като уредник в Народния музей слагат траен отпечатък върху бъдещите трудове на Грабар.

Книгата Christian Iconography: a Study of its Origins е едно от най-ранните постъпления в специализираната научна библиотека на НИМ – закупена е от антикварна книжарница в София през октомври 1976 г., само година след започването на работата по създаването на книгохранилището ни. Книгата не е налична в повечето големи български библиотеки. Екземплярът, представен тук, е използван активно при работата на групата учени, който работят върху първата мащабна международна изложба „Средновековна България. Изкуство и цивилизация“ в Париж през 1980 г.
–––––––––––––––––––––
*Вж. напр. Le premier art chrétien (200-395). Gallimard, Paris: 1966 // 346 p., както и Les voies de la création en iconographie chrétienne. Antiquité et Moyen âge. Flammarion, Paris: 1979 // 341 p.

Scroll to Top